​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Non-Discrimination Policy and Language Access

 
DHCS complies with applicable Federal and State civil rights laws. DHCS does not unlawfully discriminate on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, gender identity or sexual orientation. DHCS does not unlawfully exclude people or treat them differently because of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, gender identity or sexual orientation.
 
DHCS:
  • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with DHCS, such as:
    • Qualified sign language interpreters and real-time captioning​
    • Written information in other formats such as Braille, large print, audio, accessible electronic formats and other formats
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:​
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, call the Office of Civil Rights, at (916) 440-7370, 711 (California State Relay) or email CivilRights@dhcs.ca.gov. Upon request, this document can be made available to you in braille, large print, audiocassette, or electronic form.

If you believe DHCS has failed to provide these services or you have been discriminated against in another way on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, gender identity or sexual orientation, you can file a grievance with the Office of Civil Rights.

Office of Civil Rights
Department of Health Care Services
PO Box 997413, MS 0009
Sacramento, CA 95899-7413
(916) 440-7370, 711 (California State Relay)

 
If you need help filing a grievance, the Office of Civil Rights can help you. Complaint forms are available here:
 
If you believe you have been discriminated against on the basis of race, color, national origin, age, disability or sex, you can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights. You can file electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal or you can file by mail or phone at:

 

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
(800) 368-1019, (800) 537-7697 (TDD).

 

Language Access 

Englis​h

Attention:  If you speak English, you can call the numbers below for free help in your language.
Call your county worker for issues related to eligibility.
Call (800) 322-6384 (TTY (800-735-2922) for issues related to Dental services.
Call (888) 452-8609 (TTY 711)  for issues related to Managed Care services.
Call (800) 896-4042 (TTY (800) 896-2512)  for issues related to Mental Health services.
Call (800) 879-2772 (TTY (916) 327-8608)  for issues related to Substance Use Disorder services.
Call (916) 552-9105 (TTY (800) 430-7077) for issues related to Long-Term Services and Supports.
Call (800) 541-5555 (TTY (800) 430-7077) for issues related to fee-for-service services or general beneficiary questions or concerns.
 

العربية(Arab​ic)

تنبيه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، يمكنك الاتصال بالأرقام الواردة أدناه لتلقي المساعدة مجانًا بلغتك.
تصل بموظف مقاطعتك بخصوص المسائل التي تتعلق بالأهلية.
تصل    ​(800) 322-6384   (TTY (800) 735-2922) بخصوص المسائل التي تتعلق بخدمات برنامج
  Dental services.
تصل    (888) 452-8609   (TTY 711) بخصوص المسائل التي تتعلق بخدمات برنامج
Managed Care services.
تصل    (800) 896-4042   (TTY (800) 896-2512) بخصوص المسائل التي تتعلق بخدمات برنامج
Menal Health services.
تصل    (800) 879-2772   (TTY (800) 896-4042) بخصوص المسائل التي تتعلق بخدمات برنامج
Substance Use Disorder services.
تصل    (916) 552-9105   (TTY (800) 430-7077) بخصوص المسائل التي تتعلق بخدمات برنامج
Long-Term Services and Supports.
اتصل ﺒ  (800) 541-5555  (TTY (800) 430-7077)لاستفسارات العامة أو القلق الخاص بالمستفيدين.
​​

Հայերեն (Armenian) 

Ուշադրություն: Եթե Դուք հայերեն եք խոսում, կարող եք զանգահարել ստորև նշված համարներով և անվճար օգնություն ստանալ Ձեր լեզվով:

Իրավասության հետ կապված հարցերով զանգահարեք Ձեր շրջանի աշխատողին:

Զանգահարեք (800) 322-6384 (TTY (800) 735-2922)` Dental -ի ծառայությունների հետ կապված հարցերով:

Զանգահարեք (888) 452-8609 (TTY 711)` Managed Care services-ի ծառայությունների հետ կապված հարցերով:

Զանգահարեք (800) 896-4042 (TTY (800) 896-2512)` Mental Health-ի ծառայությունների հետ կապված հարցերով:

Զանգահարեք (800) 879-2772 (TTY (916) 327-8608)` Substance Use Disorder-ի ծառայությունների հետ կապված հարցերով:

Զանգահարեք (916) 552-9105 (TTY (800) 430-7077)` Long-Term Services and Supports-ի ծառայությունների հետ կապված հարցերով:

Զանգահարեք (800) 541-5555 (TTY (800) 430-7077)` նպաստառուի ընդհանուր μնույթի հարցերի

կամ մտահոգությունների դեպքում:

ខ្មែរ (Cambodian)


បញ្ជាក់៖ បើសិនជាលោកអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ លោកអ្នកអាចទូរសព្ទទៅកាន់លេខខាងក្រោមសម្រាប់ជំនួយដោយមិនគិតថ្លៃជាភាសារបស់អ្នក ​។

សូមហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកធ្វើការសង្គមកិច្ចខោនធីរបស់អ្នក សំរាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិចូលរួម ។

សូមទូរស័ព្ទទៅ (800) 322-6384 (TTY (800) 735-2922) សំរាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវា Dental ។

សូមទូរស័ព្ទទៅ (888) 452-8609 (TTY 711) សំរាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវា Managed Care ។

សូមទូរស័ព្ទទៅ (800) 896-4042 (TTY (800) 896-2512) សំរាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវា Mental Health ។

សូមទូរស័ព្ទទៅ (800) 879-2772 (TTY (916) 327-8608) សំរាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវា Substance Use Disorder ។

សូមទូរស័ព្ទទៅ (916) 552-9105 (TTY (800) 430-7077) សំរាប់បញ្ហាទាក់ទងនឹងសេវា Long-Term Services and Supports ។

សូមទូរស័ព្ទទៅ (800) 541-5555 (TTY (800) 430-7077) សំរាប់សំណួរ ឬកង្វល់អំពីអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ទូទៅ ។

中国 (Chinese)

注意:如果您講中文,您可以用中文撥打下面的號碼以獲得免費幫助。

若有關於資格性的疑問,請致電您的縣資格管理工作人員。

若有關於 Dental 服務的疑問,請撥打 (800) 322-6384 (TTY (800) 735-2922)。

若有關於Managed Care服務的疑問,請撥打 (888) 452-8609 (TTY 711)。

若有關於Mental Health服務的疑問,請撥打 (800) 896-4042 (TTY (800) 896-2512)。

若有關於Substance Use Disorder服務的疑問,請撥打 (800) 879-2772 (TTY (916) 327-8608)。

若有關於Long-Term Services and Supports服務的疑問,請撥打 (916) 552-9105 (TTY (800) 430-7077)。

若有常見的受益人疑問或疑慮,請撥打 (800) 541-5555 (TTY (800) 430-7077)。


 

  فارسی(Farsi) 

برای مسائل مربوط به صلاحیت با مددکار کانتی تان تماس بگیرید. برای مسائل مربوط به خدمات Dental با شماره _________________ (TTY____ 

हिंदी (Hindi)

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपनी भाषा में निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

 पात्रता से संबंधित समस्याओं के लिए अपने काउंटी कार्यकर्ता को कॉल करें।

Dental  सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए (800) 322-6384 (TTY (800) 735-2922) पर कॉल करें।

Managed Care सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए (888) 452-8609 (TTY 711) पर कॉल करें।

Mental Health सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए (800) 896-4042 (TTY (800) 896-2512) पर कॉल करें।

Substance Use Disorder सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए (800) 879-2772 (TTY (916) 327-8608) पर कॉल करें।

Long-Term Services and Supports सेवाओं से संबंधित समस्याओं के लिए (916) 552-9105 (TTY (800) 430-7077) पर कॉल करें।

सामान्य लाभार्थी पूछताछ या चिंताओं के लिए  (800) 541-5555 (TTY (800) 430-7077) पर कॉल करें।

Hmoob (Hmong)

Nco Tseg: Yog koj hais lus Hmoob, koj tuaj yeem hu rau cov xov tooj hauv qab no thov pab txhais lus rau koj.
Hu rau koj tus neeg ua hauj lwm hauv nras (county) yog tias muaj teeb meem hais txog kev tsim nyog.
Hu rau1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922) rau cov teeb meem hais txog Dental cov kev pab.

Hu rau 1-888-452-8609 (TTY 711) rau cov teeb meem hais txog Managed Care cov kev pab.

Hu rau 1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512) rau cov teeb meem hais txog Mental Health cov kev pab.

Hu rau 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608) rau cov teeb meem hais txog Substance Use Disorder cov kev pab.

Hu rau 916-552-9105 (TTY1-800-430-7077) rau cov teeb meem hais txog Long-Term Services and Supports cov kev pab.
Hu rau 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077) rau cov lus nug txog cov kev pab dav dav los sis kev txhawj xeeb.

日本語 (Japanese)

注意:日本語での対応をご希望の場合、以下のフリーダイヤル番号におかけください。
 資格に関するお問い合わせは、自国の担当者に電話でお問い合わせください。
Dental サービスに関するお問い合わせは電話1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922)。
Managed Careサービスに関するお問い合わせは電話1-888-452-8609 (TTY 711)。

Mental Healthサービスに関するお問い合わせは電話1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512)。

Substance Use Disorderサービスに関するお問い合わせは電話1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608)。

Long-Term Services and Supportsサービスに関するお問い合わせは電話916-552-9105 (TTY1-800-430-7077)。

受取人の照会全般あるいはご質問は電話 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077)。

 한국의 (Korean)

주의한국어가 가능하시다면아래 전화번호로 연락하여 한국어로 무상으로 도움 받을  있습니다.
자격에 관한 문제에 대해서는 카운티 담당자에게 문의하십시오.
Dental 서비스에 관련되는 문제에 대해서는 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922)(으)로 문의하십시오.  

<Managed Care 서비스에 관련되는 문제에 대해서는 1-888-452-8609 (TTY 711)(으)로 문의하십시오.

Mental Health 서비스에 관련되는 문제에 대해서는 1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512)(으)로 문의하십시오.

Substance Use Disorder 서비스에 관련되는 문제에 대해서는 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608)(으)로 문의하십시오.

Long-Term Services and Supports 서비스에 관련되는 문제에 대해서는 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608916-552-9105 (TTY1-800-430-7077)(으)로 문의하십시오.
일반적 수혜 문의 또는 우려사항에 대해서는 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077)(으)로 문의하십시오.

ລາວ (Laotian)

ຄວາມສົນໃຈ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເບີຂ້າງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເປັນພາສາຂອງທ່ານໄດ້.


ໂທຫາພະນັກງານປະຈໍາຄາວຕີ້ຂອງທ່ານສຳລັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ ວາມມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ

ໂທຫາເບີ 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922) ສຳລັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານ Dental services.

ໂທຫາເບີ 1-888-452-8609 (TTY 711) ສຳລັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານ Managed Care services.

ໂທຫາເບີ 1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512) ສຳລັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານ Mental Health services.

ໂທຫາເບີ 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608) ສຳລັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານ Substance Use Disorder services.

ໂທຫາເບີ 916-552-9105 (TTY1-800-430-7077) ສຳລັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານ Long-Term Services and Supports.

 ໂທຫາເບີ 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077)ສຳລັບການສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄວາມມີສິດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອທົ່ວໄປ ຫລືຄວາມກັງວົນທົ່ວໄປ


 ​​

Mienh waac (Mien)

Cau fim muangx long:  Bein tax mesh gorngv bend​ mienh waac nor, mes​​h core hair douc waac daaih lord yiem naai dei finx-hoc yiem gu’ndiev wuv liouh heuc wang-henh tengx fan bend mesh nei mienh fingz waac.​​

Mesh core hair douc waac mingh lord tax ninh mbuo nquenc zanga lien jaa liouh zouk goux tax puix-zipv tengx sic dash jauv-louc.
Douc waac lord tax (800) 322-6384 (TTY (800-735-2922) liouh nzie weigh goux tax zorc nyaah.

Douc waac lord tax (888) 452-8609 (TTY 711) liouh nzie weigh goux mangc jauv-louc.

Douc waac lord tax (800) 896-4042 (TTY (800) 896-2512) liouh nzie weigh goux tax corngh zingh baengc.

Douc waac lord tax (800) 879-2772 (TTY (916) 327-8608) liouh nzie weigh goux tax but inv nei jauv-louc.

Douc waac lord tax (916) 552-9105 (TTY (800) 430-7077) liouh nzie weigh goux tax goux zorc baengc lauh ndaauv nei zing hoc aengx caux tengx nzie.
Douc waac lord ta​x (800) 541-5555 (TTY (800) 430-70​77) liouh nzie weigh goux ta​x find kou tengx nzie goux mangc a’fai dau waac bun zuangx butv-baengc mienh ndaauv a’fai fih jail kuonx hnyouv sic dash jauv-louc


 

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Dental ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
Managed Care ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ 1-888-452-8609 (TTY 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Mental Health ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ 1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Substance Use Disorder ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Long-Term Services and Supports ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ 916-552-9105 (TTY1-800-430-7077) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਆਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Русский (Russian)

Внимание: Если Вы говорите по-русски, Вы можете позвонить по номерам телефона, указанным ниже, чтобы получить бесплатную помощь на Вашем языке.
По вопросам, связанным с правами на получение льгот, обратитесь к представителю округа.
По вопросам, связанным с услугами в рамках программы Dental, звоните по номеру 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922).

По вопросам, связанным с услугами в рамках программы Managed Care, звоните по номеру 1-888-452-8609 (TTY 711).

По вопросам, связанным с услугами в рамках программы Mental Health, звоните по номеру 1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512).

По вопросам, связанным с услугами в рамках программы Substance Use Disorder, звоните по номеру 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608).

По вопросам, связанным с услугами в рамках программы Long-Term Services and Supports, звоните по номеру 916-552-9105 (TTY1-800-430-7077).
С замечаниями и по общим вопросам, связанным с получением льгот, звоните по номеру 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077).

Español (Spanish)

Atención: Si habla español, puede llamar a los números de abajo para obtener ayuda gratuita en su idioma.
Llame a su trabajador del condado para asuntos relacionados con su elegibilidad.
Llame al 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922) para asuntos relacionados con servicios de Dental.
Llame al 1-888-452-8609 (TTY 711) para asuntos relacionados con servicios de Managed Care.
Llame al 1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512) para asuntos relacionados con servicios de Mental Health.
Llame al 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608) para asuntos relacionados con servicios de Substance Use Disorder.
Llame al 916-552-9105 (TTY1-800-430-7077) para asuntos relacionados con Long-Term Services and Supports.
Llame al 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077) si tiene preguntas o dudas generales.

Tagalog (Tagalog - Filipino)

Atensyon: Kung nagsasalita ka ng Tagalog-Pilipino, maaari kang tumawag sa mga numero sa ibaba para sa libreng tulong sa wika mo.
Tawagan ang inyong county worker para sa mga isyung kaugnay ng pagiging nararapat.
Tumawag sa 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922) para sa mga isyung kaugnay ng mga serbisyo ng Dental.

Tumawag sa 1-888-452-8609 (TTY 711) para sa mga isyung kaugnay ng mga serbisyo ng Managed Care.

Tumawag sa 1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512) para sa mga isyung kaugnay ng mga serbisyo ng Mental Health.

Tumawag sa 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608) para sa mga isyung kaugnay ng mga serbisyo ng Substance Use Disorder.

Tumawag sa 916-552-9105 (TTY1-800-430-7077) para sa mga isyung kaugnay ng mga serbisyo ng Long-Term Services and Supports.
Tumawag sa 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077) para sa pangkalahatang tanong ng benepisyaryo o mga alalahanin.

ภาษาไทย (Thai)

โปรดทราบ หากคุณพูดภาษาไทย คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขด้านล่างนี้เพื่อได้รับความช่วยเหลือในภาษาของท่าน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โทรศัพท์ติดต่อพนักงานในเทศมณฑลของคุณสำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิ์
โทร1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922) สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการDental 

โทร1-888-452-8609 (TTY 711) สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการManaged Care 

โทร1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512) สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการMental Health 

โทร1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608) สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการSubstance Use Disorder

โทร916-552-9105 (TTY1-800-430-7077) สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการLong-Term Services and Supports
โทร 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077) สำหรับข้อสงสัยหรือข้อกังวลทั่วไปเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์

Українська (Ukrainian)

Кому: Якщо Ви розмовляєте англійською, Ви можете зателефонувати на номери, щоб безкоштовно отримати допомогу рідною мовою.

Зателефонуйте спеціалісту Вашого округу, якщо виникнуть питання, пов'язані з правом на участь у програмі.

Зателефонуйте на номер (800) 322-6384 (телетайп [TTY] (800-735-2922) у разі виникнення питань, пов'язаних зі стоматологічними послугами.

Зателефонуйте на номер (888) 452-8609 (TTY 711) у разі виникнення питань, пов'язаних із регульованим медичним обслуговуванням.

Зателефонуйте на номер (800) 896-4042 (TTY (800) 896-2512) у разі виникнення питань, пов'язаних із психіатричними послугами.

Зателефонуйте на номер (800) 879-2772 (TTY (916) 327-8608) у разі виникнення питань, пов'язаних із порушеннями через вживання психоактивних речовин.

Зателефонуйте на номер (916) 552-9105 (TTY (800) 430-7077) у разі виникнення питань, пов'язаних із довгостроковим обслуговуванням і підтримкою.

Зателефонуйте на номер (800) 541-5555 (TTY (800) 430-7077) у разі виникнення питань, пов'язаних із платними послугами або загальними питаннями, проблемами бенефіціара.​

Tiếng Việt (Vietnamese)​

Lưu ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, quý vị có thể gọi đến số điện thoại dưới đây để được trợ giúp miễn phí bằng ngôn ngữ của quý vị.

Gọi nhân viên quận của quý vị nếu gặp các vấn đề liên quan đến tình trạng hội đủ điều kiện.
Gọi 1-800-322-6384 (TTY 1-800-735-2922) nếu gặp vấn đề liên quan đến các dịch vụ Dental.

Gọi 1-888-452-8609 (TTY 711) nếu gặp vấn đề liên quan đến các dịch vụ Managed Care.

Gọi 1-800-896-4042 (TTY 1-800-896-2512) nếu gặp vấn đề liên quan đến các dịch vụ Mental Health.

Gọi 1-800-879-2772 (TTY 1-916-327-8608) nếu gặp vấn đề liên quan đến các dịch vụ Substance Use Disorder.

Gọi 916-552-9105 (TTY1-800-430-7077) nếu gặp vấn đề liên quan đến các dịch vụ Long-Term Services and Supports.
Gọi 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077) nếu quý vị có vướng mắc hay thắc mắc thông thường về trợ cấp.​​​​​​​​​​​​​​​

Last modified date: 1/30/2023 3:33 PM